Chefanklager til Københavns Politi

Københavnsområdet, Slotsholmsgade 10, 1216 København DK

Justitsministeriet søger en chefanklager til Københavns Politi.  
 
Chefanklageren i Københavns Politi leder landets største lokale anklagemyndighed med i alt ca. 200 ansatte og har under sig et antal advokaturchefer, der leder hver deres advokatur.  
 
Under politidirektørens overordnede ledelse og i et tæt samspil med politiet har chefanklageren ansvaret for, at straffesagerne behandles på et højt fagligt niveau, med den fornødne hurtighed og i et godt og effektivt sam­spil med politikredsens byretter, og at sagerne prioriteres i overensstemmelse med de krav, som fast­sæt­tes af politidirektøren på baggrund af mål- og resultatkrav for politikredsen. Chefanklageren er end­vi­dere an­svarlig for legalitetskontrollen i hele politikredsen.  
 
Chefanklageren har en central rolle i det tværgående og strategiske samarbejde om udvikling af straffesagsbehandlingen, herunder kvalitets- og tilsynsarbejdet, både internt i den lokale politikreds og på tværs af politikredsene blandt andet sammen med de øvrige chefanklagere, statsadvokaterne og Rigsadvokaten i Anklagemyndighedens Ledelsesforum. 
 
Kvalifikationer  
Chefanklageren skal være en fagligt velkvalificeret jurist (cand.jur.), der gennem arbejde i anklagemyndigheden eller på anden måde har tilegnet sig en stærk faglig ballast til at kunne lede en lokal anklagemyndighed. Chefanklageren skal besidde en høj faglig integritet med fokus på kvalitet og legalitet. Chefanklageren skal herudover være en stærk, engageret og synlig leder med gode strategiske og analytiske evner, udtalte samarbejdsevner, god organisationsforståelse og gode kommunikationsevner. 
 
Chefanklageren skal kunne beherske ledelse gennem ledere i en stærkt fagligt forankret kultur og skal sam­ti­dig stå i spidsen for moderniseringen af organisationen. Det kræver stor personlig gennemslagskraft, en tillidsskabende ledelsesstil, er­fa­ring med mål- og resultatstyring, erfaring med forandringsledelse og erfaring med organisationsændringer med særlig vægt på strategisk analyse af opgaveporteføljen.  
 
Løn- og ansættelsesvilkår  
Stillingen er en tjenestemandsstilling placeret i lønramme 38, hvor årslønnen er 627.124 kr. i aktuelt niveau. Der vil herudover blive aftalt et personligt tillæg, der normalt vil være i niveauet 160.000 kr. årligt i aktuelt niveau, og et åremålstillæg.  
 
Stillingen ønskes besat på åremål. Ansættelsesområdet er politiet og anklagemyndigheden. 
 
Yderligere oplysninger  
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til politidirektør Anne Tønnes, Københavns Politi, på telefon +45 4174 0444 (sekretær Charlotte Dons). 
 
Der vil eventuelt medvirke eksterne konsulenter under ansættelsesproceduren.  
 
Ansøgningen  
Stillingen søges elektronisk på www.justitsministeriet.dk under Karriere.  
 
Ansøgningen, der stiles til Dronningen, skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest onsdag den 24. januar 2018 kl. 12.00.  
 
Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. 
 
Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøg­nings­fristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne ef­ter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke videregives. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved ud­levering. 
 
 

Ansøg nu

Job info

Firma

Justitsministeriet

Telefon nummer

72268411

Arbejdssted

Københavnsområdet, Slotsholmsgade 10, 1216 København DK

Jobannoncen oprettet

10 Jan 2018

Jobannoncen udløber

24 Jan 2018