Stormrådet søger overtaksatorer

Københavnsområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København DK

Stormrådet er et uafhængigt råd, som bl.a. afgør, om der har været stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer. Rådet fører endvidere tilsyn med og afgør klager over forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen varetager sekretariatsbetjeningen af Stormrådet. 
 
Stormrådet kan inddrage overtaksatorer til at vurdere spørgsmål om opgørelse af erstatning af skader på bygninger og på løsøre. Stormrådets sekretariat samarbejder direkte med overtaksatorerne. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ønsker at modtage ansøgninger fra bygnings- og/eller løsøresagkyndige med bred faglig viden og stor erfaring inden for forsikringsmæssig opgørelse af skader på bygninger og løsøre, og gerne med konkret viden inden for stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Som overtaksator for Stormrådet er du omfattet af habilitetsreglerne i forvaltningsloven. Derfor kan det være en fordel, hvis du fungerer som selvstændig taksator/sagkyndig og ikke er fast tilknyttet et forsikringsselskab.  
 
Vi mangler overtaksatorer over hele landet. 
 
Det skal du som overtaksatorer  
Du vil som overtaksator bistå Stormrådets sekretariat i konkrete sager. Sagerne kan vedrøre klager over eller tilsyn med forsikringsselskaberne i forbindelse med opgørelse af skader på bygninger og løsøre ved stormflod, eller rådgivning af sekretariatet i forbindelse med vurdering af opgørelse af skader efter oversvømmelse fra vandløb og søer.  
 
Opgaverne består især af: 
• Gennemgang og vurdering af om skadesopgørelser er korrekt udformet 
• Varetagelse af kommunikation med selskabernes taksatorer m.fl. med henblik på afklaring af konkrete skadesopgørelser 
• Bistand til Stormrådets sekretariat i tekniske spørgsmål om taksering af bygninger og løsøre  
• Opgørelse af bygnings- og løsøre skader såfremt forsikringsselskabets opgørelse vurderes ukorrekt 
 
Det betyder konkret, at du fx skal: 
• Læse de relevante dokumenter til brug for vurdering af foretagen taksering 
• Foretage en faglig vurdering af foretagne takseringer 
• Udarbejde en skriftlig udtalelse på baggrund af undersøgelsens resultat 
• Opgøre bygnings- og løsøreskader 
• Stå til rådighed for evt. supplerende oplysninger til undersøgelsens resultat og anden faglig bistand 
 
Derudover vil en del af arbejdet også bestå af bistand til Stormrådets sekretariat ved udfærdigelsen af vejledninger om taksation m.v. Lov om stormflod og stormfald har de seneste par år været under evaluering, og i 2018 træder en ny lov i kraft. I foråret 2018 skal der således udfærdiges nye vejledninger, hvor det forventes, at du som overtaksator kan komme til at spille en væsentlig rolle.  
 
Der er ikke tale om en fuldtids- eller deltidsstilling, men opgaver af konsulentmæssig karakter, som tidsmæssigt kan variere en del afhængig af opgavernes omfang og kompleksitet. Stormrådets sekretariat stiller ikke lokaler til rådighed for overtaksatorernes arbejde.
 
Der skal påregnes kørsel i egen bil i forbindelse med løsning af opgaverne, herunder besigtigelse af skadessteder.  
 
Honorering 
Honorering finder sted på baggrund af en konsulentkontrakt mellem overtaksator og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Lønnen er fastsat til 781,51 kr. pr. time (Dec. 2017-niveau), hvortil kommer 12,5 % i ferie-godtgørelse, i alt 879,20 kr. pr. time. Hertil kommer evt. kørselsgodtgørelse i forbindelse med den konkrete sagsbehandling. Godtgørelsen sker i henhold til SKAT’s takster for erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse.  
 
Kontraktens varighed vil være 3 år. 
 
Yderligere oplysninger 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til chefkonsulent Poul Jensen, tlf.: 41 71 52 52, pj@kfst.dk, eller sekretariatschef Mogens Hansen, Tlf.: 41 71 52 23, mha@kfst.dk. 
 
Ansøgning 
Ansøgning og CV fremsendes til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen via styrelsens elektroniske rekrutteringssystem https://www.kfst.dk/om-os/job/ledige-stillinger/ Ansøgningen skal omfatte oplysninger om både nuværende og tidligere ansættelser samt beskrivelse af teoretisk og praktisk erfaring med opgørelse af skader på bygning og løsøre. 
 
Ansøgningsfristen er 24. januar 2018, kl. 12.00 
 

Ansøg nu

Job info

Firma

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Arbejdssted

Københavnsområdet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 København DK

Jobannoncen oprettet

08 Jan 2018

Jobannoncen udløber

24 Jan 2018