Administrations- og økonomibefalingsmand til J1 i Operationsstaben

Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J
Har du mod på at indgå i et effektivt team, som dagligt yder ledelsesstøtte til chefniveauet i Operationsstaben i Forsvarsstaben? - Så er det nu, du skal søge stillingen som Administrations- og Økonomibefalingsmand i J1.

Vi søger en dygtig chefsergent, der værdsætter et ofte højt arbejdstempo og opgaver varierende i type og omfang. Du skal have lyst til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for myndighedsdrift, herunder især økonomi.

Om os

Operationsstaben har, med sine over 200 medarbejdere, ansvaret for at lede og koordinere alle Forsvarets indsættelser nationalt såvel som internationalt. Operationsstaben er delt geografisk mellem Karup og København.

Operationsstabens administrationssektion (J1) består strukturelt af 8 stillinger hvoraf 4 er militære og 4 er civile. Sektionen er placeret i Karup. Sektionen har til opgave at yde ledelsesstøtte til det øverste chefniveau i Operationsstaben. Støtten består primært i tværgående koordination med øvrige sektioner samt udarbejdelse af Operationsstabens samlede bidrag til opgavebesvarelser og udfærdigelse af produkter af policymæssig karakter.

Derudover har sektionen ansvaret for levering af beslutningsgrundlag vedrørende Operationsstabens lønsumsstyring og bemanding.
Sektionen løser endvidere en substantiel andel af Forsvarets aktindsigtshenvendelser i samarbejde med Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoens Ledelsessekretariat. Derudover behandles Forsvarsudvalgsspørgsmål, §20-spørgsmål og borgerhenvendelser.

I sektionen sætter vi pris på frihed under ansvar, og fokuserer på at arbejdet udføres systematisk og struktureret.

Om stillingen

Grundlæggende vil du skulle støtte chefen for sektionen i forhold til styring af den daglige økonomi, bemanding og praktiske forhold relateret til stabens virke. Derudover vil du skulle støtte med håndteringen af økonomien til de internationale operationer – som de kommende år forventeligt er stigende. En stor del af jobbet vil derfor bestå af daglig/løbende koordination med økonomipartneren (J8) til Operationsstaben.

Du skal ligeledes være rede til at udfærdige HR- og policymæssige opgaver samt til tider indgå som sagsbehandler i aktindsigtssager, som relaterer sig til Forsvarets tidligere udsendelser. Eksempelvis Forsvarets missioner i det tidligere Jugoslavien, Hærens gennemførte operationer i Afghanistan og Irak, Søværnets indsats i Adenbugten eller information omkring Flyvevåbnets bombetogter i Libyen og Syrien.

Om dig

Vi forventer, at du er udnævnt chefsergent, har stabserfaring og gerne fra en værnsfælles myndighed. Det er ønskeligt, at du har erfaring med drift, økonomi og styring af en myndighed. Du må gerne have erfaringer fra tidligere missioner. Ligeledes er kendskab til og erfaring med anvendelse af Captia en fordel.

Du sætter pris på god, stringent og velkoordineret sagsbehandling, og sætter en ære i at være korrekt og struktureret. Det er ønskeligt, at du har kendskab til forvaltning og administration. Det er essentielt, at du er fleksibel i opgavetilgang og løsning af opgaver, og at du evner at holde mange bolde i luften. Endelig har du en veludviklet analytisk side og kan håndtere mange simultane opgaver, og evner at omsætte disse til realistiske tidsplaner.

Du kommunikerer korrekt og direkte i såvel skrift som tale, og du forstår at repræsentere myndigheden på en korrekt, men samtidig respektfuld og konstruktiv måde. Det tillægges værdi, at du evner at samarbejde med alle og kan tilpasse din kommunikation og ledelsesstil til modtageren – uanset niveau.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for J1, major Michael Evers-Nielsen på telefon +45 25 16 42 61 / +45 72 84 01 21.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dennis Hede ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RA-3KOR2@MIL.DK

Ansøgningsfrist er 17.12-2019 og samtaler forventes afholdt uge 51 eller alternativt i uge 2..
Stillingen er til besættelse 3. februar 2020.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.
Ansøg nu

Job info

Firma

Flyvestation Karup

Kontaktperson

Kreiner Steen

E-mail

FPS-BA-BS227@FIIN.DK

Telefon nummer

32665504

Arbejdssted

Midtjylland, Herningvej 30 7470 Karup J

Jobannoncen oprettet

03. december 2019

Jobannoncen udløber

17. december 2019