Vikariat for Kirke- og kulturmedarbejder

Københavnsområdet, Margrethevej, 7B, 2900 Gentofte DK

En stilling som vikar i 3 måneder for kirke- og kulturmedarbejder ved Hellerup Kirke ønskes besat pr. 1. august 2019. Stillingen er på 23 timer pr. uge.

Kirke- og kulturmedarbejderen har følgende opgaver:

. Børn og unge: Selvstændig varetagelse af minikonfirmandundervisning og babysalme-
 sang. Deltagelse i børnegudstjenester og øvrige arrangementer med børn i samarbejde   med præst.
 Lejlighedsvis praktisk deltagelse i konfirmationsforberedelse.
. Voksne: Organisering, rekruttering og pleje af frivillige medarbejdere. Selvstændig   varetagelse af læsekreds. Deltagelse, planlægning og værtsfunktion i aktiviteter og
 arrangementer.
. PR: Fremstilling og ophængning af plakater, flyers, nyhedsbreve på hjemmeside og soci-
 ale medier. Medlem af menighedsrådets kommunikationsudvalg.

Vi forventer, at du:
. er et roligt, voksent menneske. Du skal være åben og imødekommende med en veludvik-
 let fornemmelse for, hvornår du skal gå foran og vise vejen, hvornår du skal gå ved siden
 af, og hvornår du skal træde lidt i baggrunden og lade andre komme tid.
. kan arbejde selvstændigt og ansvarligt, og du skal trives med at veksle mellem at løse op-
 gaverne alene og i tæt samarbejde med andre. Du har tæft for både børn og voksne. Det
 vil være en fordel, hvis du også er kreativ og praktisk anlagt.
. har basisviden indenfor kristendomskundskab og kirkefaglighed svarende til lærersemina-
 riernes liniefag i kristendomskundskab. Endvidere skal du have pædagogiske og musikal-
 ske færdigheder, så du kan varetage babysalmesang og minikonfirmander. Du skal kunne
 lide at læse skønlitteratur og får selvstændigt ansvar for kirkens læsekreds.
. er dygtig til at skabe netværk, og opbygge og styrke relationer.
. har evner som formidler både skriftligt og mundtligt, da du får medansvar for kirkens 
 kommunikation med sognet. Du er fortrolig med brug af digitale platforme og værktøjer.
. trives med fleksibel arbejdstid. Stillingens opgaver er sæsonbetonede og indeholder man-
 ge opgaver, der finder sted løbende henover året, mens andre er enkeltstående begiven-
 heder eller kortere forløb. 
Kirke- og kulturmedarbejderen har kontor i Hellerup sognegård ved siden af kirken.

Ansættelse sker ved Hellerup Sogns Menighedsråd beliggende Hellerup kirkekontor. Ansæt-
telsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-
Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10-
Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis
kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusikere og det tilhøren-
de protokollat for sognemedhjælpere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis
den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære
om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med
ækvivaleringen er at fastlå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompe-
tenceniveau. 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit
kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 284.389,89 kr.- 376.816,71 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 298.609,82 kr. (nutidskroner)
Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 31.245,44 kr. (nutids-
kroner).
Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løn-
gruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 298.609,82 kr. - 426.584,84 kr. (nutidskro-
ner). Fikspunktet er 312.828,66 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen
Rådighedstillægget udgør 31.245,44 kr. (nutidskroner).
OK tillæg på 867,93 kr. (nutidskroner ).
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk 
23/37. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til en gudstjeneste inkl. efter-
følgende kirkekaffe. Evt. henvendelse kan rettes til kontaktperson Karen-Lisbeth Dirksen
tlf. 23263610.
Ansøgningen med relevante bilag fremsendes til mail: hellerup.sogngentofte@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 4. juni 2019.

Ansættelsessamtaler planlægges til snarlig afholdelse efter ansøgningsfristens udløb.
Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.
Der vil blive indhentet børneattest.

 

Ansøg via e-mail

Job info

Firma

HELLERUP KIRKE

Telefon nummer

39621141

Arbejdssted

Københavnsområdet, Margrethevej, 7B, 2900 Gentofte DK

Jobannoncen oprettet

15 May 2019

Jobannoncen udløber

04 Jun 2019