Leder til Børn og Unge Afdelingen, for vores børne- unge og handicapteam

Øvrige Sjælland, Klosterparkvej, 7, 4400 Kalundborg DK

Om jobbet
Fagcenter Børn og Familie i Kalundborg, søger 1 leder til Børn og Unge Afdelingen, for vores børne- unge og handicapteam.

Fagcentret er et af to fagcentre på 0-18 års området, som arbejder sammen om at støtte børn og familier. Ud fra et børnesyn om, at alle børn har ressourcer og muligheder for at udvikle sig, arbejder fagcentrets ledelse og medarbejdere tæt sammen med blandt andet skoler og dagtilbud om at skabe de bedste muligheder for børn i Kalundborg.

Der er udviklet en samarbejdsmodel, som i et års tid har udgjort den overordnede ramme for samarbejdet på tværs af 0-18 års området. Modellen har skabt grobund for et godt samarbejde.

Børn og Unge Afdelingen i Fagcenter Børn og Familie, varetager myndighedsområdet for udsatte børn og unge og børn og unge med funktionsnedsættelser i alderen 0-23 år.

Afdelingen er kendetegnet ved høj faglighed, høj social kapital og medarbejdere der har et stort ønske om kontinuerligt at udvikle deres fag i tæt samarbejde med borgere, samarbejdspartnere, kollegaer og ledelse.

Vi ønsker at styrke den ledelsesfaglige understøttelse af afdelingen og udvider derfor fra 1 til 2 ledere.

Med afsæt i Kalundborg Kommunes nye ledelses- og styringsgrundlag og strategiplakaten Fælles Retning, vil dine primære opgaver være:

 • At understøtte faglig udvikling og implementering af nye metodetilgange og tværgående projekter
 • Personaleledelse og herigennem at fastholde en høj social kapital
 • Økonomisk medansvar og at sikre sikker drift
 • Sikre sammenhængskraften i afdelingen, fagcenteret, med samarbejdspartnere og civilsamfund
 • Understøtte inddragelses- og samarbejdes perspektivet i opgaveløsningen
 • Være medskaber på at udvikle og implementere dataunderstøttet ledelse

Fagspecifikke ledelsesopgaver:

Børne- Unge- og handicapteamet, bestående af 25 medarbejdere. Kerneopgaven her sammen med 3 faglige koordinatorer er at:

 • Udvikle handleplansarbejdet og sikre rette match - i tæt samarbejde med Familie og Ungevejledningen som også er en del af fagcenteret.
 • Opstarte og udvikle Ungeindsatsen sammen med Jobcenteret, Voksenspecialenheden og Børn, Læring og Uddannelse
 • Understøtte og udvikle arbejdet omkring ungdomskriminalitetsnævnet
 • Opstarte, udvikle og implementere: Koordineret sagsbehandling på Børnehandicapområdet, et projekt bevilliget af socialstyrelsen fra 2019-2021.
 • Sikre lovgivningsfastsatte frister i sagsbehandlingen
 • Sikre høj social faglig kvalitet i arbejdet
 • Indgå som bagvagten for socialvagten udenfor almindelig arbejdstid

 

Din profil
Vi søger en leder der:

 • Har fokus på at fastholde og højne den sociale kapital i afdelingen
 • Skal bygge videre på de sten der allerede, er lagt i afdelingen
 • Har et ressourcesyn i opgaveløsningen
 • Der tænker netværksbaseret ledelse ind som en selvfølge
 • Der er tydelige i deres kommunikation og bedriver nærværende og synlig ledelse.
 • Der er visionære og ambitiøse på børnenes vegne og som vil være med til at videreudvikle fagområdet

 

Derfor skal du vælge os
Kalundborg Kommunes styringsfilosofi baserer sig på en flad struktur med kun to ledelseslag. Der lægges i den overordnede organisation vægt på, at de enkelte enheder har stor selvstændighed, og dermed bygger styringsformen på en markant decentralisering. Borger og erhvervsliv er i centrum, og derfor skal der være gode muligheder for, at den enkelte enhed og ledelse selv skal kunne udvikle sig i samspillet med brugeren. Den gennemgående tankegang er derfor at støtte den decentrale ledelse og give denne muligheder på indholdssiden.

Den flade struktur er kendetegnet ved højt til loftet og en lav magtdistance. Der samarbejdes på kryds og tværs for at få opgaverne løst bedst muligt.

Der er udarbejdet et helt nyt ledelses- og styringsgrundlag, der skal understøtte, at vi i endnu højere grad har fokus på kerneopgaven og kernevelfærden. Innovation og samskabelse med relevante interessenter er et omdrejningspunkt.

Grundlaget er blevet til i et samarbejde mellem Direktionen og kommunens Niveau 2-chefer, der via dialog og kvalificering har udarbejdet og formuleret de nye pejlemærker for ledelse og styring. En ”klassisk” Kalundborg-tilgang, hvor der er stor tiltro til, at vi når mere i fællesskab end med direktiver ovenfra. Hovedoverskrifterne er:

 • Vi optimerer samarbejde og processer
 • Vi skaber velfærd sammen med andre
 • Vi holder styr på driften
 • Vi styrker ressourcer hos os selv og andre

Kalundborg Kommunen har netop startet et lederudviklingsforløb, for alle ledelseslag i kommunen. Dette udviklingsforløb, vil du blive en del af.

Lederne i Børn og Unge Afdelingen vil indgå i det øvrige ledelsesteam og vil være i tæt samspil med de 12 faglige koordinatorer i fagcenteret.

Lederteamet består af:

 • Lederen af PPR
 • Lederen af Familie og ungevejledningen
 • Fagcenterchefen

Lederteamet er kendetegnet ved: at være iderige og fagligt ambitiøse og med en fælles vilje om at vi spiller hinanden stærke.

Fagcentret har i alt 115 medarbejdere i følgende teams:

 • Børn og unge-teamet har 44 medarbejdere, som sammen med faglige koordinatorer og teamleder varetager myndighedsopgaver i forhold til børn med handicap og særlige behov.
 • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning består af 22 medarbejdere, en psykologfaglig koordinator, en tale/høre-koordinator og en teamleder. Medarbejderne her yder rådgivning og varetager myndighedsopgaver i forhold til dagtilbud og skoler.
 • Familie- og ungevejledningen har 26 medarbejdere, 3 faglige koordinatorer og en teamleder. FUV er afdelingens udførende led, som varetager familiepleje, tidligt forebyggende foranstaltninger jf. SEL § 52 og hertil støtte og konsulentfunktioner jf. SEL § 11. Opgaverne varetages af familiebehandlere, specialpædagoger, psykologer og familieplejekonsulenter.   
 • SSP-teamet består af tre medarbejdere, heraf en koordinator og står for kommunens kriminalitetsforebyggende samarbejde på tværs. SSP-teamet har reference til fagcenterchefen.
 • Sekretariatet har 7 administrative medarbejdere med direkte reference til fagcenterchefen.

 

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst.

 

Hvis du vil vide mere
Såfremt du måtte have spørgsmål til stillingen kan du ringe til Fagcenterchef: Julie Folke Jacobsen 59 53 54 35 eller skrive en mail til Julie.Jacobsen@kalundborg.dk

 

Ansøgning
Der er ansøgningsfrist den 6.8.2019

Første ansættelsessamtale afholdes den 12.8.2019

Anden ansættelsessamtale afholdes den 27.8.2019, forinden vil du blive indkaldt til samtale om en persontest.

Samtalerne afholdes som strukturerede interviewes af en HR-konsulent, som også vil udarbejde persontesten.

 

Om os
Kalundborg er en kommune i vækst.

Kommunen huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København med nogle af Danmarks største energi- og procesvirksomheder. Vi opbygger et banebrydende center for udvikling af avanceret biotek produktion, uddannelse og startups, ligesom den verdenskendte Kalundborg Symbiose ikke bare er et eksempel på fremsynet energieffektiv og bæredygtig produktion, men også et udtryk for en helt særlig måde at tænke cirkulær økonomi på.

Erhvervslivet efterspørger både akademikere og faglært arbejdskraft, ligesom der er behov for velkvalificerede medarbejdere i den offentlige sektor. Her kan du ikke bare finde et godt job - du kan også skabe dig en karriere. Kommunen har knap 49.000 borgere og vi bliver stadigt flere, der vælger at bo tæt på den smukke vestsjællandske natur.

Vi er 3.300 kommunalt ansatte, og vi arbejder alle strategisk med at skabe mere samarbejde med hinanden og eksterne partnere - borgere, virksomheder og andre myndigheder. Det gør vi for at opnå bedre resultater og understøtte, at kommunen når sin vision om at være et godt sted at bo, leve, arbejde og drive virksomhed.

Læs mere om kommunen: www.imaginekalundborg.dk  

I Kalundborg Kommune har vi en generel politik om indhentning af straffeattest.

Ansøg nu

Job info

Firma

Kalundborg Komune

E-mail

annebeth.vistisen@kalundborg.dk

Telefon nummer

29681562

Arbejdssted

Øvrige Sjælland, Klosterparkvej, 7, 4400 Kalundborg DK

Jobannoncen oprettet

04. juli 2019

Jobannoncen udløber

06. august 2019